O Conor

Regulamin usług hostingowych - postanowienia ogólne

Regulamin usług hostingowych - postanowienia ogólne
 • § 1 - Regulamin usług hostingowych - postanowienia ogólne
 1. Usługa WEB Hosting oferowana jest na serwerach dedykowanych z lokalizacją w Polsce. Serwery dedykowane mieszczą się w Data Center IQ PL Sp. z o.o. w Gdańsku.
 2. ComminT Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia dostępności serwerów przez czas nie mniejszy niż 99% okresu abonamentowego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejszy regulamin usług hostingowych oferowanych przez firmę ComminT Sp. z o.o. obowiązuje wszystkich abonentów.
 5. Regulamin stanowi integralną część łączącej strony Umowy przez czas trwania okresu abonamentowego. ComminT Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wyłącznie w sytuacji, gdy zapisy Regulaminu pozostawiają taką możliwość i są podyktowane ważną przyczyną wskazaną w Regulaminie, np. obowiązkiem dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.
 6. Dokonanie Opłaty za usługi hostingowe oznacza akceptację przez Abonenta przedstawionego Regulaminu.
 7. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu stanowi podstawę do zawieszenia lub całkowitego zablokowania oferowanych usług. Usługi zostaną zawieszone lub zablokowane Abonentowi łamiącemu regulamin.
 8. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy o świadczenie usług hostingowych. Dane będą przetwarzane przez firmę ComminT Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe abonenta nie będą odsprzedawane, udostępniane ani w inny sposób przekazywane osobom trzecim przez ComminT Sp. z o.o..
 9. Na serwerach ComminT Sp. z o.o. ustalone są limity zabezpieczające sieć Internet przed SPAMem. Abonent ma prawo wysłać maksymalnie 500 wiadomości mail w ciągu doby. Wysłanie większej ilości maili zostanie zablokowane.
 • § 2 - Faktury i płatności
 1. Za korzystanie z usług oferowanych przez ComminT Sp. z o.o. pobierana jest Opłata. Jeśli Abonent korzystający z usług nie poinformuje ComminT Sp. z o.o. w terminie do 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego o rezygnacji z korzystania z Usług, firma dostarczy dokumenty potrzebne do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego.
 2. W chwili zamówienia lub przedłużenia usługi, ComminT Sp. z o.o. wysyła drogą elektroniczną do klienta fakturę pro forma, na podstawie, której klient powinien dokonać wpłaty według Cennika na podane konto bankowe.
 3. Z chwilą otrzymania kwoty abonamentu za zamówioną usługę, ComminT Sp. z o.o. wysyła klientowi fakturę VAT.
 4. Zmiany cen Usług nie dotyczą abonentów z podpisanymi umowami do końca okresu rozliczeniowego.
 5. Abonent oświadcza, że będzie dokonywał wszystkich płatności w terminie wyznaczonym na fakturze.
 6. W przypadku nie uiszczenia Opłaty ComminT Sp. z o.o. ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług danemu Abonentowi ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Wszelkie dane Abonenta przechowywane są wyłącznie na czas opłaconej Usługi i mogą zostać usunięte ze skutkiem natychmiastowym po przekroczonym okresie trwania Abonamentu.
 • § 3 - Rozwiązanie umowy
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez Abonenta podstawowych warunków regulaminu, po wykryciu naruszeń regulaminu umowy lub innych przepisów prawnych, ComminT Sp. z o.o. ma prawo do zawieszenia usług świadczonych na rzecz Abonenta oraz odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Abonentowi wówczas nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w skutek zawieszenia lub usunięcia konta. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne.
 2. W dniu rozwiązania umowy abonentowi zostaje odebrany dostęp do Usług a jego dane przechowywane na serwerze zostają nieodwracalnie usunięte. Odzyskanie danych.
 3. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie jej trwania z okresem miesięcznego (1 miesiąc) wypowiedzenia. Abonentowi wówczas nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w skutek zawieszenia, usunięcia lub przeniesienia konta na inny serwer.
 4. Przy rozwiązaniu umowy ze strony ComminT Sp. z o.o., Abonent może ubiegać się o zwrot należności za niewykorzystany okres abonamentu.
 • § 4 - Odpowiedzialność
 1. ComminT Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.
 2. Jeżeli zaistnieje konieczność odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi na okres dłuższy niż 24 godziny, ComminT Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania o tym Abonentów drogą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. W razie zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu Usług, trwającego ponad 24 godziny, ComminT Sp. z o.o. zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego Usługi o miesiąc za każde rozpoczęte 12 godzin przerwy.
 4. ComminT Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za straty poniesione przez abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera.
 5. ComminT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez ComminT Sp. z o.o.,
  2. nieprawidłowego użytkowania Usług,
  3. podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług,
  4. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta,
  5. siły wyższej - kataklizmów (powódź, huragan itp.),
  6. działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania, itp.), na które ComminT Sp. z o.o. nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
  7. posłużenia się przez osoby trzecie danymi, przekazanymi Abonentowi w celu dostępu do Usług.
 6. Wszystkie usługi oferowane przez ComminT Sp. z o.o. powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem. Za treści przekazywane za pośrednictwem usług ComminT Sp. z o.o. odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. ComminT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich abonentów aczkolwiek dołoży wszelkich starań, aby działania i treści niezgodne z obowiązującym prawem eliminować.
 7. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje usunięciem konta.
 8. Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, itp), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych użytkowników Usług, udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach - systemów bannerowych, aliasów, itp.), prób łamania zabezpieczeń serwera, i innych serwerów w Sieci.
 9. Wszelkiego rodzaju mailing zawierający więcej niż 50 kopii tej samej treści wysyłanej do różnych użytkowników, musi być rozsyłany przez specjalny system mailingowy i zatwierdzony przez ComminT Sp. z o.o. W przeciwnym razie może nastąpić zawieszenie usług Abonentowi pod zarzutem rozsyłania SPAMu.
 10. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za konto. ComminT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nazwy użytkowników (domen), spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału ComminT Sp. z o.o.
 11. Abonent zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nie ujawniania ich osobom trzecim. ComminT Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 12. Abonent zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa we własnym zakresie. Jest odpowiedzialny za ich aktualność. ComminT Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane abonenta umieszczone na serwerze oraz za ich ewentualną utratę.
 • § 5 - Objaśnienia
 • Regulamin - regulamin korzystania z usług serwerów w ComminT Sp. z o.o.
 • Usługi - usługi świadczone przez ComminT Sp. z o.o.
 • Abonent - Klient korzystający z Usług hostingowych.
 • Okres abonamentowy - okres w jakim Abonent odpłatnie korzysta z usług hostingowych.
 • Cennik - Cennik usług hostingowych z tabeli „Pakiety hostingowe”.
 • Opłata - opłata abonamentowa za Usługi wymienione w Cenniku.
 • Spam - przesyłana pocztą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata.

 

Zostaw kontakt

Image

Projektujemy efektowne strony www. Tworzymy sklepy internetowe generujące zyski dla klientów. Realizujemy systemy dedykowane usprawniające pracę użytkowników.

POCZTA

SERWER

Twój adres IP:

Nasza strona internetowa używa plików „Cookies” w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Masz możliwość zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dalsze informacje znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.