Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności ma na celu opis sposobu zarządzania danymi osobowymi zebranymi przez ComminT Sp. z o.o. ("Spółka") za pośrednictwem tej strony internetowej w zgodzie z obowiązującym prawem.

Zbierane dane osobowe

Następujące dane osobowe mogą być zbierane:

dane osobowe (np. imię, nazwisko czy inne dane kontaktowe) dostarczone w celu uzyskania określonej usługi;

dane przeglądania stron (np. adres IP, lokalizacja - kraj, informacje o stronach odwiedzanych przez użytkownika w witrynie internetowej, czas dostępu do strony internetowej, czas nawigacji na każdej stronie, analiza przebiegu kliknięć. Mimo, że Spółka nie gromadzi tych informacji w celu połączenia ich z określonymi użytkownikami, to możliwa jest identyfikacja użytkowników poprzez te informacje w sposób bezpośredni lub korzystając z innych zebranych informacji);

pliki cookie (tj. małe pliki tekstowe, które mogą być wysyłane i zapisywane na komputerze użytkownika przez odwiedzane strony internetowe, po to aby mogły być odesłane do tych samych stron, gdy użytkownik ponownie je odwiedza. Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce Plików Cookie na stronie internetowej).

Cel i sposób przetwarzania danych osobowych

Przekazane dane osobowe („Dane”) mogą być przetwarzane w następujących celach:

realizacji określonego żądania użytkownika lub dostarczenie wymaganej usługi ("Usługa");

umożliwienie Spółce przeprowadzania badań poziomu zadowolenia klientów („Badania Satysfakcji Klienta”) dotyczących jakości towarów i usług oferowanych przez Spółkę i umożliwiających realizację uzasadnionych interesów Spółki;

po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - przesyłanie informacji handlowych oraz reklam produktów i usług oferowanych przez Spółkę bądź prowadzenie badań rynku („Działania Marketingowe”);

po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - analiza zachowań i nawyków klienta oraz skłonności do zakupu na potrzeby doskonalenia produktów i usług oferowanych przez Spółkę, a także z myślą o spełnieniu oczekiwań klienta („Profilowanie”);

po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - przekazywanie Danych spółkom zależnym Spółki i podmiotom z nią powiązanym (a także ich partnerom w sektorze motoryzacyjnym, finansowym, ubezpieczeniowym i telekomunikacyjnym), które będą przetwarzać Dane w celach przesyłania informacji handlowych oraz reklam swoich produktów lub usług bądź prowadzenia badań rynku („Działania Marketingowe prowadzone przez stronę trzecią”).

poprawy komfortu użytkowania stron internetowych Spółki.

Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej, elektronicznej lub w sposób zautomatyzowany, między innymi za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej bądź telefonicznie (np. poprzez automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS), faksem bądź w inny sposób (np. strony internetowe, aplikacje mobilne).

Odbiorcy danych

Dane mogą być przetwarzane przez osoby fizyczne i/lub prawne działające w imieniu Spółki (zgodnie ze szczególnymi zobowiązaniami umownymi) i mające siedzibę w państwach członkowskich UE bądź w krajach spoza UE.

Dane mogą być udostępniane stronom trzecim w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa, wykonania nakazu władz publicznych lub skorzystania z przysługujących Spółce praw przed organem sądowym.

Przekazywanie danych poza EOG

W ramach stosunków umownych Spółka może przesyłać Dane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), a także przechowywać je w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu Spółki. Zarządzanie bazami danych oraz przetwarzanie Danych może służyć wyłącznie wskazanym powyżej celom przetwarzania i musi odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych.

W przypadku przesyłania Danych poza EOG Spółka zastosuje wszelkie odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania właściwej ochrony Danych. Jednym z tego rodzaju środków jest zawieranie umów zawierających standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską na potrzeby przekazywania danych osobowych poza EOG.

Odnośniki do stron internetowych podmiotów (stron) trzecich

Witryny stron trzecich, dostępne poprzez tę stronę internetową podlegają odpowiedzialności strony trzeciej.

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z żądaniami i/lub udostępnianiem danych osobowych stronom trzecim.

Administrator danych i zespół inspektora ochrony danych

Administratorem danych jest ComminT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-668, przy Al. Lotników 1, Polska.

Z zespołem inspektora ochrony danych można skontaktować się, pisząc na adres kontakt (at) conor.pl.

Przechowywanie danych

Dane przetwarzane na potrzeby świadczenia Usługi oraz przeprowadzania Badań Satysfakcji Klienta będą przechowywane przez Spółkę przez okres uznany za ściśle niezbędny do realizacji takich celów. Jednakże, Spółka może przechowywać Dane przez dłuższy okres, który zostanie uznany za konieczny dla ochrony interesów Spółki w związku z ewentualną odpowiedzialnością związaną ze świadczeniem Usługi.

Dane przetwarzane w celu prowadzenia Działań Marketingowych oraz Profilowania będą przechowywane przez Spółkę od chwili wyrażenia zgody przez klienta do momentu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody Dane nie będą już wykorzystywane do tych celów, choć mogą być wciąż przechowywane przez Spółkę, w szczególności na potrzeby ochrony interesów Spółki w związku z ewentualną odpowiedzialnością za przetwarzanie, chyba że właściwy organ nadzoru udzieli dodatkowych wyjaśnień dotyczących tej kwestii.

Dane przetwarzane dla poprawy komfortu użytkowania stron internetowych będą przechowywane tak długo, jak to określono w firmowej Polityce Plików Cookie.

Prawa klienta

Klientowi przysługują następujące prawa:

prawo dostępu oznacza przysługujące klientowi prawo do uzyskania od Spółki informacji, czy jego Dane są przetwarzane, a także - w odpowiednich przypadkach - prawo uzyskania dostępu do tych Danych;

prawo do sprostowania i prawo do usunięcia danych oznacza prawo do poprawienia nieprawidłowych i/lub niekompletnych Danych, a także usunięcia Danych, gdy takie żądanie jest uzasadnione;

prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza prawo do złożenia wniosku o wstrzymanie przetwarzania (w uzasadnionych przypadkach);

prawo do przenoszenia danych oznacza prawo do uzyskania Danych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt, a także prawo do przenoszenia Danych do innych administratorów;

prawo do sprzeciwu oznacza prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Danych z uzasadnionych powodów; dotyczy to również przetwarzania Danych w celu prowadzenia Działań Marketingowych lub Profilowania (w odpowiednich przypadkach);

prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu w przypadku przetwarzania Danych w sposób niezgodny z prawem.

Klienci mogą skorzystać z powyższych praw, pisząc na adres ComminT Sp. z o.o., w Warszawie 02-668, przy Al. Lotników 1, Polska.

Zmiany

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 21.03.2019.

Spółka zastrzega sobie prawo do częściowej lub pełnej zmiany Polityki Prywatności lub do aktualizacji jej treści (np. w wyniku zmian w obowiązującym prawie). Wszelkie aktualizację będą publikowane na tej stronie internetowej.

 

Zostaw kontakt

Image

Projektujemy efektowne strony www. Tworzymy sklepy internetowe generujące zyski dla klientów. Realizujemy systemy dedykowane usprawniające pracę użytkowników.

POCZTA

SERWER

Twój adres IP:

Nasza strona internetowa używa plików „Cookies” w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Masz możliwość zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dalsze informacje znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.